مسیر پیمایش از دامسرا

Statistics

1 - 2

hrs

689

m

9

m

21

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

تست مسیر