مسیر بسیار زیبا و سنگین

Statistics

1

day +

2,063

m

2,062

m

26

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

خلنو زیبا با شکوه و سنگین ساعت حرکت مابعد از ظهر روز پنجشنبه از لالون شروع شد در محل چشمه تلخ آب کمپ زدیم و ساعت 11 برای خواب آماده شدیم ساعت 3 از خواب بیدار شده و بعد از صرف صبحانه در ساعت 4 صبح به سوب قله ره سپار شدیم مسیر تا آبشار لالون سبک و دلچسب بود بعد از آبشار تا دو راهی مسیر قله برج و خلنو شیب تند و قابل توجه دارد اگر نظر من را بخواهید کل سختی مسیر خلنو همین قیمت آبشار تا یال قله برج است بعد از آن مسیر مهربان تر خواهد بود بایستی دقت کرد مسیر برگشت با رفت متفاوت است ولی من دقت میکردم اکثر دوستان این موضوع را رعایت نمیکردند و از همان مسیر رفت بر میگشتند