Another downhill option starting from Mt Elin vrah

Statistics

0 - 1

hrs

0

m

552

m

10

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

Сегмент 206 представлява спускане по южните склонове на Елин връх.

За да достигнете до началото му е необходимо да се спуснете по 205 от Елин връх до местността Пожара.

На около 500 метра по-долу е отбивката, на която вдясно започва 206.

Оттук пътеката се спуска с няколко серпентини до местността Драгиче, където има разрушен туристически заслон.

Вляво от заслона има малък извор, който пресъхва през летните месеци.

След Драгиче сегмент 206 продължава в югозападна посока, като за известно време съвпада със сегмент 210.

Следва кратък стръмен участък, след който двата сегмента се разделят - 210 продължава на дясно, а 206 право на юг към местността Уличките.

Всъщност пътеката минава малко встрани от самата местност Уличките и ако желаете да я посетите е необходимо да се отбиете около 100 метра в дясно от пътеката.

След Уличките пътеката продължава в югозападна посока и скоро излизате на хубава поляна с гледка към масива на Арапчал.

В долния край на поляната има разклон, на който 206 продължава на ляво (изток).

Следва много интересен участък с множество скалички и различни линии.

Скоро след това излизате на малко било, на което пътеката извива в южна посока.

Следва скоростна отсечка през борова гора, в края на която излизате на горски път.

Пресечете пътя и продължете в югоизточна посока, докато достигнете до просека с електропровод.

Тук сегмент 206 се слива със 203 и следва хубава пътечка покрай гората в източна посока.

Скоро след това ще излезете на асфалтов път, по който достигате до къщите на квартал Каменица, където сегмента свършва. Segment №206 is a descent on the southern slopes of Elin Vrah.

To reach its beginning it is necessary to descend №205 from Elin Vrah through the area of ​​Pozhara.

About 500 m below there is a turnoff to the right, where it is actually the beginning of №206.

From here the trail descends with several serpentines to the area of ​​Dragiche, where are the ruins of the former shelter "Dragiche".

To the left of the shelter there is a fountain, which can dry out during the summer months.

From Dragiche, the segment №206 continues in a southwesterly direction, coinciding for some time with №210.

A short steep section follows, after which №210 splits to the right, and №206 continues straight south to the Ulichkite area.

In fact, the trail passes a little to the side (east) of the streets themselves and if you want to visit it, you need to turn 100 meters to the right.

The trail continues in a southwesterly direction and soon leads to a nice meadow.

At the lower end of the meadow there is a fork in the path.

At this junction №206 continues to the left (east).

There is a very nice section varied by many rocks and different lines.

Soon you come out on a small ridge, where the path turns south.

There is a speed section through a pine forest and after about 500 meters you come out on a forest road.

Cross the road and continue in a southeasterly direction until you reach the clearing with a power line.

Here segment №206 merges with №203 and follows a narrow path along the edge of the forest to the east.

Soon you come out on an asphalt street, which leads to the first houses in Kamenitza.