سخت و زیبا

Statistics

5 - 6

hrs

1,131

m

1,127

m

19

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

تاریخ اجرای برنامه: جمعه 1400/03/21 موقعیت جغرافیایی: استان تهران، میگون، ارتفاع نقطه شروع:، 3280 متر ارتفاع قله: 3380 متر مدت زمان صعود: 6.30 ساعت کل زمان برنامه: 12 ساعت طول مسیر تا قله: 8 کیلومتر طول کل مسیر (رفت و برگشت): 12 کیلومتر گام گروه: آهسته سطح برنامه: کوهنوردی سنگین نکات فنی و چالش: مسیر رفت دارای شیب تند ولی بدون هیچگونه خطری است مسیر برگشت دارای مسیرهای دست به سنگ می باشد.

ولی کل مسیر دارای خطر سقوط نیست نفرات شرکت کننده در برنامه: 10 نفر بهتر است مسیر برگشت را برای صعود انتخاب کنید کوتاه تر و زیباتر است