یک پیمایش جنگلی یک روزه

Statistics

7 - 8

hrs

1,427

m

1,459

m

13

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

تغییر ارتفاع از 570 به 1950 در دل جنگلهای زیبای منجیل که بشکل حلقوی ازهرزویل منجیل و از کنار سرو 3000 ساله شروع و ازمسیر دیگر دوباره وارد هرزویل می شود