مسیر طولانی تر با شیب بیشتر، در صورت امادگی قبلی این مسیر صعود شود.

Statistics

3 - 4

hrs

1,235

m

15

m

23

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

در صورت امادگی قبلی از این مسیر صعود شود چون شیبها تند بوده و احتمال سقوط وجود دارد