این یک پروژه شخصیه که دارم براش تمرین میکنم

Statistics

1

day +

2,557

m

2,527

m

22

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

این یک پروژه شخصیه که دارم براش تمرین می کنم