مسیر اصلی صعود به کلار چیرو

Statistics

4 - 5

hrs

1,336

m

1,336

m

20

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

از این مسیر برای صعود زمستانه هم استفاده می‌شود در بین راه چشمه قابل شرب وجود دارد