Rütistein from Weglosen

Statistics

5 - 6

hrs

829

m

1,115

m

27

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Moderate

Description

Rütistein from Weglosen