این صرفا راه اولیه برای اینکه از پراچان به سه هزار کلارشت هستش

Statistics

1

day +

5,197

m

6,715

m

34

max°

Difficulty

FATMAP difficulty grade

Difficult

Description

این اولین نقشه برای پراچان به سه هزار هستش